Tổ chức bộ máy

ĐẢNG ỦY

STT

Họ và tên

Chức danh chính

 
1

LÊ THỊ HỘI
Điện thoại: 0974974778
Email: lethihoi@quangtri.gov.vn

Bí thư,
Chủ tịch HĐND xã

 
2

VÕ CÔNG KHÁNH
Điện thoại: 0919964202
Email:vocongkhanh@quangtri.gov.vn

 
Phó bí thư
 
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

STT

Họ và tên

Chức danh chính

 
1

TRẦN KHÁNH LƯƠNG
Điện thoại: 0394979235
Email: trankhanhluong@quangtri.gov.vn

 
Phó Chủ tịch
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN

STT

Họ và tên

Chức danh chính

 
1


NGUYỄN VĂN THỦY
Điện thoại: 0987648699
Email: Nguyenvanthuy@quangtri.gov.vn

 
Chủ tịch
 
2

HỒ VĂN TỊNH
Điện thoại: 0975473990
Email: hovantinhb@quangtri.gov.vn

 
Phó chủ tịch
 
 MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

STT

Họ và tên

Chức danh chính

UBMTTQVN XÃ

 
1

LÊ THỊ QUỲNH
Điện thoại: 0388945561
Email:

 
Chủ tịch

HỘI NÔNG DÂN

 
1

HỒ VĂN LỮ
Điện thoại: 0387330700
Email: hovanlu@quangtri.gov.vn

 
Chủ tịch

HỘI PHỤ NỮ

 
1

HỒ THỊ XƯƠNG
Điện thoại: 0961280776
Email: hothixuong@quangtri.gov.vn

 
Chủ tịch

HỘI CỰU CHIẾN BINH

 
1
 

PHAN THANH DỰ
Điện thoại: 0963468149
Email:phanthanhdu@quangtri.gov.vn

 
Chủ tịch

XÃ ĐOÀN

 
1

HỒ VĂN VIỆT
Điện thoại: 0357845139
Email: hovanviet2@quangtri.gov.vn

 
Bí thư
 
CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

 

1

LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO
Điện thoại: 0978289980
Email:lethiphuongthao.huonghoa@quangtri.gov.vn

Văn phòng – Thống kê

 

2

HỒ VĂN NHƯN
Điện thoại: 0372221807
Email:hovannhun@quangtri.gov.vn

 Văn phòng – Thống kê

3

NGUYỄN THỊ HUỆ
Điện thoại: 0865444369
Email:nguyenthihue@quangtri.gov.vn

 Kế toán – Tài chính

 

4

HỒ THANH ĐƯỜNG
Điện thoại: 0975853444
Email:hothanhduong@quangtri.gov.vn

 CHT. Quân sự xã

 

5

HỒ VĂN PHƯƠNG
Điện thoại: 0975273313
Email:hovanphuongb@quangtri.gov.vn

Địa chính- Nông nghiệp

6

ĐẶNG ĐỨC TÀI
Điện thoại: 0961040345
Email: dangductai@quangtri.gov.vn

Địa chính – Xây dựng, Môi trường

7

NGUYỄN VĂN VIỆT
Điện thoại: 0905877117
Email: nguyenvanviet.huonghoa@quangtri.gov.vn

Tư pháp – Hộ tịch

8

HỒ VĂN DỪA
Điện thoại: 0983609987
Email:hovandua@quangtri.gov.vn

Tư pháp – Hộ tịch

9

TRẦN THỊ HƯƠNG
Điện thoại: 0983048324
Email: tranthihuong.huonghoa@quangtri.gov.vn

Văn hóa – Xã hội

10

PHAN ANH SỸ
Điện thoại: 0914310333
Email: phananhsy@quangtri.gov.vn

 Văn hóa – Xã hội

 

2/9
Thông báo