Tổ chức bộ máy

ĐẢNG ỦY
STT Họ và tên Chức danh chính
 
1
VÕ CÔNG KHÁNH
Điện thoại: 0919964202
Email:vocongkhanh@quangtri.gov.vn
Bí thư,
Chủ tịch HĐND xã
 
2
NGUYỄN VĂN THỦY
Điện thoại: 0987648699
Email: Nguyenvanthuy@quangtri.gov.vn
 
Phó bí thư
 
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
STT Họ và tên Chức danh chính
 
1
TRẦN KHÁNH LƯƠNG
Điện thoại: 0394979235
Email: trankhanhluong@quangtri.gov.vn
 
Phó Chủ tịch
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
STT Họ và tên Chức danh chính
 
1
LÊ THỊ HỘI
Điện thoại: 0974974778
Email: lethihoi@quangtri.gov.vn
 
Chủ tịch
 
2
HỒ VĂN TỊNH
Điện thoại: 0975473990
Email: hovantinhb@quangtri.gov.vn
 
Phó chủ tịch
 
 MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
STT Họ và tên Chức danh chính
UBMTTQVN XÃ
 
1
LÊ THỊ QUỲNH
Điện thoại: 0388945561
Email:
 
Chủ tịch
HỘI NÔNG DÂN
 
1
HỒ VĂN LỮ
Điện thoại: 0387330700
Email: hovanlu@quangtri.gov.vn
 
Chủ tịch
HỘI PHỤ NỮ
 
1
HỒ THỊ XƯƠNG
Điện thoại: 0961280776
Email: hothixuong@quangtri.gov.vn
 
Chủ tịch
HỘI CỰU CHIẾN BINH
 
1
 
TRẦN XUÂN SƠN
Điện thoại: 0916346177
Email: tranxuanson@quangtri.gov.vn
 
Chủ tịch
XÃ ĐOÀN
 
1
HỒ TA VINH
Điện thoại: 0392859222
Email: hotavinh@quangtri.gov.vn
 
Bí thư
 
 

nam moi
Thông báo