Lịch làm việc(từ ngày 01/4/2020 - 15/4/2020)

Lịch làm việc tại trụ sở và làm việc tại nhà trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng, chống dịch Covid-19
(từ ngày 01/4/2020 - 15/4/2020)
 
Số TT Thời gian Lãnh đạo UBND xã Cán bộ, Công chức xã
 
1
 
Thứ 4
Ngày 01/4/2020
 
Đ/c Lê Thị Hội
Chủ tịch UBND xã
ĐT: 0974974778
- Đ/c: Lê Thị Quỳnh, Chủ tịch UBMTTQVN xã
 
 
2
Thứ 5
Ngày 02/4/2020
 
Đ/c Hồ Văn Tịnh
Phó chủ tịch UBND xã
ĐT: 0975473990
- Đ/c: Trần Khánh Lương, PCT. HĐND xã
- Đ/c: Hồ Ta Vinh, Bí thư đoàn xã
 
 
3
Thứ 6
Ngày 03/4/2020
Đ/c Lê Thị Hội
Chủ tịch UBND xã
ĐT: 0974974778
- Đ/c: Lê Thị Phương Thảo, Văn phòng – Thống kê xã
- Đ/c: Hồ Văn Lữ, CT. Hội Nông dân xã
4 Thứ 2
Ngày 06/4/2020
 
Đ/c Hồ Văn Tịnh
Phó chủ tịch UBND xã
ĐT: 0975473990
- Đ/c: Lê Thị Quỳnh, Chủ tịch UBMTTQVN xã
- Đ/c: Phan Thanh Dự, Văn phòng – Thống kê xã
5 Thứ 3
Ngày 07/4/2020
Đ/c Lê Thị Hội
Chủ tịch UBND xã
ĐT: 0974974778
- Đ/c: Đặng Đức Tài, Địa chính- xây dựng xã
- Đ/c: Hồ Thị Xương, CT. Hội LHPN xã
6 Thứ 4
Ngày 08/4/2020
 
Đ/c Hồ Văn Tịnh
Phó chủ tịch UBND xã
ĐT: 0975473990
- Đ/c: Trần Thị Hương, Văn hóa – Xã hội xã
- Đ/c: Hồ Ta Vinh, Bí thư đoàn xã
7 Thứ 5
Ngày 09/4/2020
 
Đ/c Lê Thị Hội
Chủ tịch UBND xã
ĐT: 0974974778
- Đ/c: Phan Anh Sỹ, Văn hóa - Xã hội xã
- Đ/c: Hồ Văn Lữ, CT. Hội Nông dân xã
8 Thứ 6
Ngày 10/4/2020
Đ/c Hồ Văn Tịnh
Phó chủ tịch UBND xã
ĐT: 0975473990
- Đ/c: Lê Thị Quỳnh, CT. UBMTTQVN xã
- Đ/c: Hồ Văn Phương, Địa chính-Nông nghiệp xã
9 Thứ 2
Ngày 13/4/2020
 
Đ/c Lê Thị Hội
Chủ tịch UBND xã
ĐT: 0974974778
- Đ/c: Hồ Văn Nhưn, Văn phòng - Thống kê xã
- Đ/c: Hồ Thị Xương, CT. Hội LHPN xã
10 Thứ 3
Ngày 14/4/2020
Đ/c Hồ Văn Tịnh
Phó chủ tịch UBND xã
ĐT: 0975473990
- Đ/c: Nguyễn Văn Việt, Tư pháp – Hộ tịch xã
- Đ/c: Hồ Ta Vinh, Bí thư đoàn xã
11 Thứ 4
Ngày 15/4/2020
 
Đ/c Lê Thị Hội
Chủ tịch UBND xã
ĐT: 0974974778
- Đ/c: Lê Thị Quỳnh, CT. UBMTTQVN xã
- Đ/c: Phạm Thị Truyền, Tài chính - Kế toán xã
- Đồng chí Trưởng công an và Chỉ huy trưởng quân sự xã trực bảo vệ cơ quan như bình thường.

2/9
Thông báo