Báo cáo: Số: 05/BC-HĐND

Số: 05/BC-HĐND Tải về (0) Ban hành ngày: 04/11/2021

Báo cáo phục vụ công tác giám sát của Ban pháp chế HĐND huyện về công tác ban hành Nghị quyết của HĐND và các văn bản QPPL của cấp xã

Người ký duyệt: Lê Thị Hội Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Tổng hợp
2/9
Thông báo