Báo cáo: Số: 10/BC-UBND

Số: 10/BC-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 17/02/2022

Báo cáo hiện trạng sử dụng và đề xuất nhu cầu đầu tư trang thiết bị

Người ký duyệt: Hồ Văn Tịnh Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Tổng hợp
2/9
Thông báo