Báo cáo: Số: 43/BC-UBND

Số: 43/BC-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 25/04/2022

Báo cáo đánh giá 15 năm thi hành Luật bình đẳng giới

Người ký duyệt: Nguyễn Văn Thủy Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Văn hóa - Xã Hội Lĩnh vực: LĐTB và xã Hội
2/9
Thông báo